site_header39.jpg

Психотерапия

Под психотерапия разбираме оказването на психологическа помощ на здрави хора в ситуация на различни психологически затруднения. Психотерапията би могла да отговори на потребностите на хората да подобрят качеството на собствения си живот. Психотерапевтичното образование изисква професионално обучение в хуманитарни специалности / психология, медицина и социална работа/ и високо ниво на теоретична и клинична следдипломна подготовка. Задачата на терапевта е да помогне на клиента да разбере ситуацията си от нова гледна точка, да поддържа решенията му, да отразява чувствата и поведението му и да му помогне да внесе в своя живот необходимите изменения.

Позитивната психотерапия е създадена от професор Песешкиан през 1968 г. и е световно признат метод за консултиране и терапия. Произлиза от латинската дума “positum”, което означава “даденото, цялостното”. Нарушенията и конфликтите са фактологията, с която терапевтът се съобразява, но клиентите притежавата също и способности за справяне с тези конфликти. Основният принцип в позитивната психотерапия е “помощ за самопомощ”, а акцентът е върху това, което клиентът демонстрира като способности.

Обучение

Функцията на обученията е надграждане и разширяване на професионалната квалификация и се провеждат от сертифицирани обучители. Издават се сертификати, които удостоверяват часовете и преминатото обучение.

Супервизия

Супервизията е част от програмата на обучаващите се в модела на позитивната психотерапия. Целта на супервизията е чрез подкрепата на колегите и собствения опит да се помогне на терапевта да разбере и осъзнае нови аспекти от работата с клиента.

  Ползи:
 • подкрепа
 • подобрение на професионалните умения
 • нови идеи
 • лично развитие
 • избягване на синдрома на бърнаут
  Вид супервизия:
 • индивидуална супервизия върху казус
 • групова супервизия
 • центрирана върху супервизирания
 • центрирана върху групата
 • центрирана върху супервизията

Предлагаме супервизия по конкретни казуси на колеги, работещи в институции за деца.

От 2010 г се провеждат редовни индивидуални и групови супервизии по детска и позитивна психотерапия от Милена Манова

Организации - потребители до момента са : ЦОП - гр.Ямбол, ЦОП - гр.Свищов, ЦОП и ЦСРИ - гр. Перник / 3 години/ и обучаващи се в програмите на ДППБ

Организации - потребители са : ЦОП - гр.Ямбол, ЦОП - гр.Свищов, ЦОП и ЦСРИ - гр. Перник / 3 години/ и обучаващи се в програмите на ДППБ

Още: Не работим с деца с аутизъм и генерализирано разстройство на развитието, хора със зависимо поведение към хазарт, храна и наркотици.