site_header7.jpg
Функцията на обученията е надграждане и разширяване на професионалната квалификация и се провеждат от сертифицирани обучители. Издават се сертификати, които удостоверяват часовете и преминатото обучение.

Подкатегории

 • Детска психотерапия

  Според съвременните изследвания психологическите нарушения в детството са между 14 и 20 %, т.е. всяко пето дете среща затруднения. Най-широко разпространените нарушения в детска възраст са:

  • агресия
  • хиперактивност с дефицит на вниманието
  • детски страхове /нощни страхове, страх от раздяла, училищна фобия, предметни страхове, и т.н./
  • опозиционни разстройства /неподчинение, негативизъм, предизвикателно поведение/
  • трудности в ученето и усвояването на умения
  • депресия

  Работата на терапевта с детето е под формата на игра и разговор. По този начин се изграждат отношения на доверие с детето, поощряват се неговите способности, изясняват се механизмите на нарушението и се постига тяхната корекция. В психотерапията е желателно участието на родителите на детето, като се акцентира върху постиженията и успехите на детето. Игровата терапия са провежда с деца от предучилищна и начална училищна възраст, които с удоволствие общуват чрез игра. При тинейджърите основната форма на терапевтичен контакт е разтоворът.

  Най-популярната и ефективна форма на терапевтично взаимодействие с деца е игровата психотерапия. Тя се основава на убедеността във възможностите и способностите на детето. Ако искаме да разберем детето, трябва да си изясним неговото разбиране за реалност. Ключова концепция е, че детето се приема такова, каквото е, а терапевтът е медиатор в процеса на разиграването на чувства, отношения и преживявания. В кабинета на терапевта детето е свободно да бъде себе си. На него не се гледа като на проблем, а като на личност със свои отношения и преживявания. Играта предоставя средство за децата да изразят своите емоции, страхове и надежди.

 • Позитивна психотерапия

Няма статии в тази категория. Ако се показват подкатегории на тази страница, то те може да съдържат статии.